MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

Strona główna

 

Czy masz swojego ulubionego sprzedawcę? Czy chciałbyś docenić jego zaangażowanie, pomoc, uśmiech i życzliwość? Wybieramy najsympatyczniejszego handlowca z hali targowej, targowiska czy galerii MCH Stara Betoniarnia.

Oddaj głos na swego kandydata tel/.24 369 60 13 lub napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głosowanie potrwa 01.07 do 31.08.2019r. 

 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Ulubiony sprzedawca, zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka MCH Stara Betoniarnia Sp. z o .o mieszczącą się na ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 971721630.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu.

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania: Ulubionego Sprzedawcę2019 - sprzedawca handlujący na terenie MCH Stara Betoniarnia.

4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 01. 07. 2019 do dnia 31.08.2019, do godz. 00:00.

5. Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Rafał RóżańskiPrezes Zarządu, Anna Grzybowska - specjalista ds. marketingu

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem, w szczególności te o których mowa w art. 1 pkt 3.

3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą lub współpracujące podmioty z hali targowej, galerii lub targowiska MCH Stara Betoniarnia, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.

4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. W plebiscycie jednorazowo głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

1. Zgłoszenia kandydatur oraz oddanie głosu w plebiscycie można dokonać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem telefonu 24 369 60 12 od 01.07.2019 do dnia 31. 08. 2019 r.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: a. imię i nazwisko sprzedawcy i nr stoiska oraz jego zgodę na udział w plebiscycie oraz przetwarzanie danych, imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata. Jeden zgłaszający może wskazać nie więcej niż 3 sprzedawców.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie głosujący może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6. Do dnia 06.09.2019r. Na stronie internetowej lub na fanpagu spółki zostanie opublikowane imię i nazwisko osoby, która uzyskała największą liczbę głosów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu w całości lub części gdy liczba zgłoszonych kandydatur będzie mniejsza niż 3 kandydatów.

II. Głosowanie

1. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu po dniu 08.09.2019 lecz nie później niż 20.09.2019r. na stronie internetowej i fanpagu Spółki.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1. Zwycięzca w kategorii Sprzedawca Miesiąca zdobędzie dyplom uznania.

2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: ul. Bierzewicka 32 09-500 Gostynin

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o. z siedzibą ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin,

 2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest MConsulting Sp. z o.o., email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;

  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

  4. art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku).

 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług/umowy o pracę.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 11. Ja, niżej podpisany/a udzielam zgody Miejskiemu Centrum Handlowemu „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych w postaci rozpowszechniania mojego wizerunku poprzez zamieszczanie utrwalających go materiałów w witrynie internetowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o., w profilach społecznościowych prowadzonych na potrzeby działalności wizerunkowo-promocyjnej itp.

 12. Jestem świadomy, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Zostałam/em poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych osobowych, ich edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu oraz prawie do przenoszenia danych. Jestem poinformowany/a również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Dane osobowe nienagrodzonych użytkowników w Konkursie będą trwale zniszczone po wyłonieniu najlepszego Sprzedawcę.

14. Uczestnictwo w Plebiscycie oraz Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

15.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.