MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

OFERTA NAJMU

..................................................

OFERTA NAJMU

AKTUALNOŚCI

....................................................

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM WYDARZEŃ

...................................................

ARCHIWUM WYDARZEŃ

Aby umilić Państwu zakupy w naszym Centrum oraz przekazywać ciekawe informacje, chcielibyśmy uruchomić radio-węzeł Betoniarni. Dlatego POSZUKUJEMY osoby czy firmy, które zajęłyby się tym przedsięwzięciem. 

Zachęcamy do kontaktu
Tel. 24 369 60 12 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czy masz swojego ulubionego sprzedawcę? Czy chciałbyś docenić jego zaangażowanie, pomoc, uśmiech i życzliwość? Wybieramy najsympatyczniejszego handlowca z hali targowej, targowiska czy galerii MCH Stara Betoniarnia.

Oddaj głos na swego kandydata tel/.24 369 60 13 lub napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głosowanie potrwa 01.07 do 31.08.2019r. 

 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Ulubiony sprzedawca, zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka MCH Stara Betoniarnia Sp. z o .o mieszczącą się na ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 971721630.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu.

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania: Ulubionego Sprzedawcę2019 - sprzedawca handlujący na terenie MCH Stara Betoniarnia.

4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 01. 07. 2019 do dnia 31.08.2019, do godz. 00:00.

5. Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Rafał RóżańskiPrezes Zarządu, Anna Grzybowska - specjalista ds. marketingu

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem, w szczególności te o których mowa w art. 1 pkt 3.

3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą lub współpracujące podmioty z hali targowej, galerii lub targowiska MCH Stara Betoniarnia, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.

4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. W plebiscycie jednorazowo głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

1. Zgłoszenia kandydatur oraz oddanie głosu w plebiscycie można dokonać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem telefonu 24 369 60 12 od 01.07.2019 do dnia 31. 08. 2019 r.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: a. imię i nazwisko sprzedawcy i nr stoiska oraz jego zgodę na udział w plebiscycie oraz przetwarzanie danych, imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata. Jeden zgłaszający może wskazać nie więcej niż 3 sprzedawców.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie głosujący może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6. Do dnia 06.09.2019r. Na stronie internetowej lub na fanpagu spółki zostanie opublikowane imię i nazwisko osoby, która uzyskała największą liczbę głosów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu w całości lub części gdy liczba zgłoszonych kandydatur będzie mniejsza niż 3 kandydatów.

II. Głosowanie

1. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu po dniu 08.09.2019 lecz nie później niż 20.09.2019r. na stronie internetowej i fanpagu Spółki.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1. Zwycięzca w kategorii Sprzedawca Miesiąca zdobędzie dyplom uznania.

2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: ul. Bierzewicka 32 09-500 Gostynin

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o. z siedzibą ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin,

 2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest MConsulting Sp. z o.o., email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;

  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

  4. art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku).

 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług/umowy o pracę.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 11. Ja, niżej podpisany/a udzielam zgody Miejskiemu Centrum Handlowemu „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o., na przetwarzanie moich danych w postaci rozpowszechniania mojego wizerunku poprzez zamieszczanie utrwalających go materiałów w witrynie internetowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Sp. z o.o., w profilach społecznościowych prowadzonych na potrzeby działalności wizerunkowo-promocyjnej itp.

 12. Jestem świadomy, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Zostałam/em poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych osobowych, ich edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu oraz prawie do przenoszenia danych. Jestem poinformowany/a również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Dane osobowe nienagrodzonych użytkowników w Konkursie będą trwale zniszczone po wyłonieniu najlepszego Sprzedawcę.

14. Uczestnictwo w Plebiscycie oraz Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

15.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 

 

OFERTA PRACY !!!!!!
Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Sprzątaczka

1. Miejsce pracy: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin.
2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, zatrudnienie od 19 sierpnia 2019r. na podstawie umowy o pracę. 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
-obywatelstwo polskie;
-wykształcenie minimum podstawowe;
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:
-samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
-skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy;
-wysoka kultura osobista, komunikatywność;

Obowiązki:
- utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych pomieszczeń,
- dbałość o powierzone narzędzia pracy i wyposażenie , materiały i środki czystości,
- zgłaszanie koordynatorowi bieżących potrzeb oraz problemów związanych ze stanowiskiem pracy.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Życiorys (CV) należy składać osobiście w biurze MCH Stara Betoniarnia Sp z o.o. ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MCH Stara Betoniarnia Sp z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sprzątaczka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Gostyniński Car Boot Sale (GCBS)

To inaczej wyprzedaż garażowa, ale bez garażu, sprzedaż odbywa się z bagażnika auta. Jest to popularny sposób pozbywania się niepotrzebnych rzeczy bez ich wyrzucania.

Co trzeba zrobić? Wyczyścić garaż, zapakować rzeczy do auta, dzień wcześniej zgłosić rezerwację, przyjechać w dowolny piątek ok godz. 8.00 przed galerię Starej Betoniarni w Gostyninie, otworzyć bagażnik i handlować.

My zapewniamy miejsce i opłatę w wysokości 10zł za stanowisko (na hasło GCBS).

Chcemy zapewnić mieszkańcom Gostynina możliwość zakupów (bez wyjeżdżania do innych miast) staroci, antyków, różności, kolekcji oraz innych nienowych przedmiotów.

Zapraszamy handlarzy i kupujących.